188002-greylag-greylag

188002-greylag-greylag

Photo by Sergey Kolivayko