anton chekhov; translated by richard pevear and larissa volokhonsky